FFDVEDTÆGTER:
Love for Funktionel Fitness Danmark

§1       Navn og hjemsted

Forbundets navn er Funktionel Fitness Danmark (FFD). Dets hjemsted er København.

§2       Forbundets formål

Stk. 1   At fremme og udbrede kendskabet til CrossFit og funktionel fitness som sportsgren (herefter benævnt samlet som CrossFit-sporten), på alle niveauer.

Stk. 2   At fremme og udbrede kendskabet til CrossFit og funktionel fitness som træningsform i Danmark, på alle niveauer.

Stk. 3   At fremme mulighederne internationalt for danske atleter i regi af CrossFit og International Functional Fitness Federation.

§3       Forbundets opgaver og opbygning

Som myndighed for CrossFit-sporten og Functional Fitness i Danmark har FFD følgende opgaver:

Samarbejdsorgan: At virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem forbundets medlemmer.

Interesseorganisation: At være fællesorgan og repræsentere medlemmernes generelle interesse over for andre nationale og internationale idrætsorganisationer, samt nationale og lokale myndigheder.

Rammer: At udvikle og fremme strukturerede retningslinjer for sporten, samt udvikle og forvalte et regelsæt for sporten på de områder hvor det er nødvendigt.

Information: At sikre, at pressen, offentligheden og sportens egne interessenter holdes informeret om sportens udvikling og resultater.

Danmarksmesterskab: At udvikle og forvalte et danmarksmesterskab i sporten.

Uddannelse: At fremme og udvikle uddannelsesniveauet blandt ledere, trænere og dommere i sporten.

Eliteudvikling: At sikre at danske atleter har høj international klasse, ved at udvikle og varetage en national struktur med de fornødne kompetencer og ressourcer, til at understøtte uddannelse/udvikling af atleter til at konkurrere i eliten på regionalt og internationalt plan.

Rådgivning: At fungere som rådgivende organer for alle interessenter i sporten.

Arrangementer: At udvikle egne og understøtte medlemmernes begivenheder der kan sikre CrossFit-sportens position og synlighed i det danske og internationale idræts- og mediebillede.

§4       Tilhørsforhold til andre forbund

Stk. 1   FFD er ikke som helhed medlem af et andet idrætsforbund. FFD’s hovedbestyrelse har som et fast punkt på sin forretningsorden at skulle udvikle FFD og opnå optagelse som specialforbund i et nationalt øvre forbund som fx. Danmarks IdrætsForbund (DIF) eller Danmarks Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI).

Stk. 2   FFD’s hovedbestyrelse har som fast punkt på sin forretningsorden at afsøge mulighed for samarbejde eller optagelse i CrossFit HQ, enten som helhed eller via delelementer eller associerede medlemmer.

Stk. 3   FFD’s hovedbestyrelse har som fast punkt på sin forretningsorden at søge optagelse i International Functional Fitness Federation (IF3), enten som helhed eller ved udskillelse af en forening med associeret medlemskab i FFD der kan opnå medlemsskab i IF3.

§5       Medlemmer

Stk. 1   Medlemmer af FFD er de klubber der har ansøgt om og opnået optagelse i repræsentantskabet.

Stk. 2   Associerede medlemmer af FFD er:

 • CF Danmark (brancheorganisation for affilierede boxe i Danmark)
 • FT Danmark (brancheorganisation for funktionelle træningscentre)
 • FFD Atletorganisation (FFDA)

Stk. 3   Som medlemmer af forbundet kan optages klubber (foreninger) stiftet i Danmark der:

 • kan tilslutte sig forbundets formål og aktivt vil arbejde for samme formål,
 • kan få godkendt sine vedtægter som tilstrækkelige jf. retningslinjer opstillet af FFD’s hovedbestyrelse
 • har direkte tilknytning til, og drives på samme vilkår som en kommerciel CrossFit box eller et funktionelt træningscenter, eller har tilknytning til en uddannelsesinstitution, en militær installation eller politiet.

Stk. 4   Repræsentantskabet kan yderligere optage associerede medlemmer ud fra af repræsentantskabet definerede krav.

Stk. 5   Repræsentantskabet fastsætter regler om de rettigheder og pligter, der følger af medlemskabet, herunder om fastsættelse af kontingenter til FFD.

§6       Love og bestemmelser

Stk. 1   FFD’s love og regler gælder umiddelbart for klubber og klubmedlemmer, ligesom FFD’s love, bestemmelser og regler gælder for alle konkurrencer sanktioneret af FFD.

Stk. 2   Ændringer i FFD’s love kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde.

Stk. 3   Ændringer af FFD’s regler forvaltes af resortudvalg og vedtages af hovedbestyrelsen.

§7       Anti-doping bestemmelser

FFD’s hovedbestyrelse har som fast punkt på sin forretningsorden at arbejde for at forbundet indgår et samarbejde med en dansk anti-doping myndighed, og at forbundet og dets medlemmer underlægges disse.

§8       Habilitet 

Stk. 1   I forhold til en bestemt sag er et valgt/udpeget medlem af FFD’s hovedbestyrelse eller udvalg, eller en af FFD ansat, inhabil i hovedbestyrelses eller udvalgsarbejde hvis:

 • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
 • vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en sådan særlig personlig eller økonomisk interesse.
 • vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknyting til et selskab eller anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.
 • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2   Den der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen af eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 3   Den der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til egen eller andres habilitet, har pligt til snarest at underrette FFD herom.

Stk. 4   Hovedbestyrelsen eller det berørte udvalg, træffer herefter beslutning om hvorvidt der foreligger inhabilitet.

Almindelige bestemmelser

§9       Sæson

Forbundets officielle sæson strækker sig fra 1. januar til 31. december.

Repræsentantskab

§10    Sammensætning, virksomhed og valg

Stk. 1   Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed.

Stk. 2   Repræsentantskabet består af:

 • forbundets hovedbestyrelse, jf. §12,
 • udvalgsnæstformænd,
 • klubrepræsentanter med én repræsentant for hver klub, med én repræsentant yderligere for klubber med over 250 aktive medlemmer,
 • to atletforeningsrepræsentanter
 • to repræsentanter fra øvrige associerede medlemsorganisationer

Stk. 3   Klubrepræsentanter vælges af klubberne og skal være medlemmer af klubben. Klubrepræsentanter kan ikke samtidig være valgt til andre poster i FFD.

Stk. 4   Atletforeningsrepræsentanterne og repræsentanter fra øvrige medlemsorganisationer vælges af de respektive organisationer og skal være medlem deraf. Repræsentanterne må ikke samtidig være valgt til andre poster i FFD.

Stk. 5   Repræsentantskabet har følgende opgaver:

                        Fastlægge:

 • overordnet idrætspolitisk målsætning
 • strategi og profil

Vedtage:

 • ændringer i forbundets love og regler

Godkende:

 • regnskab
 • kontingenter til FFD

Stk. 6   Repræsentantskabet vælger medlemmer til hovedbestyrelsen i henhold til §12

Stk. 7   Kandidaterne til disse poster behøver ikke være til stede ved det pågældende repræsentantskabsmøde, når blot de inden mødet opfylder de inden repræsentantskabsmødet af Hovedbestyrelsen udgivne krav om skriftligt tilsagn, jf. §11.

Stk. 8   Valgbar til hovedbestyrelse er enhver der er medlem af en klub under FDD. Dog kan Hovedbestyrelsesmedlemmer ikke opstille til mere end én post. En person er valgbar til ekstern revisor såfremt han/hun ikke er medlem af Hovedbestyrelsen eller er repræsentantskabsvalgt medlem af en komité eller et udvalg. 

Stk. 9   Som observatører uden stemmeret, men med taleret, kan deltage:

 • op til to personer yderligere fra hver klub,
 • medlemmer af nedsatte udvalg, jf. §15,
 • bestyrelsesmedlemmer i associerede organisationer

§11    Repræsentantskabsmøde

Stk. 1   Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i 2. kvartal. Mødet afholdes efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2   Hovedbestyrelsen giver skriftlig meddelelse om mødets afholdelse til klubber og associerede medlemmer med mindst otte ugers varsel. Meddelelsen skal indeholde følgende foreløbige dagsorden og vise til hvilke poster der skal ske valg:

 1. Godkendelse af repræsentanter
 2. Valg af dirigent
 3. Beretninger og generelle drøftelser
  1. Beretning for FFD’s virksomhed, status og fremtid
  2. Eventuel temadrøftelse
 4. Regnskab og budget
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  2. Forelæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingenter til FFD, jf. §13
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til hovedbestyrelsen, jf. §12
 7. Valg af to eksterne revisorer, jf §15
 8. Eventuelt

Stk. 10 Valghandlinger ved repræsentantskabsmøder gennemføres jf. dirigentens anvisninger, men skal følge det i §11, stk. 11, 12 og 13 beskrevne.

Stk. 11 Valghandlinger på repræsentantskabsmøder afgøres ved simpelt flertal, såfremt FFD’s love og bestemmelser ikke foreskriver andet for specifikke valghandlinger.

Stk. 12 Ved stemmelighed når mere end to kandidater eller beslutningsmuligheder er på valg, gennemføres omvalg hvor kun de kandidater eller muligheder der opnåede flest stemmer ved første valg, er opstillede. Ved stemmelighed under omvalg eller alle øvrige situationer med stemmelighed afgøres valghandlingen ved at slå mønt.

Stk. 13 Valghandlinger på repræsentantskabsmøder gennemføres som udgangspunkt som åbne valg med håndsoprækning. Såfremt mindst fem stemmeberettigede personer indgiver begæring om en hemmelig valghandling skal dette efterkommes.

Stk. 14 Opstillinger til hovedbestyrelsen skal være indgivet til hovedbestyrelsen skriftligt senest 5 dage inden det ordinære repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsen og udvalg

§12    Valg og sammensætning

Stk. 1   Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer og 4 repræsentanter, der vælges eller udpeges som følger:

 1. Formanden (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen)
 2. Næstformanden (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen, dog kun 1 år første gang posten er på valg)
 3. Økonomiansvarlig (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen)
 4. Eventansvarlig (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen, dog kun 1 år første gang posten er på valg)
 5. Uddannelsesansvarlig (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen)
 6. Elitesansvarlig (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen)
 7. Breddeansvarlig (vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen, dog kun 1 år første gang posten er på valg)
 8. Bredderepræsentant (vælges af repræsentantskabet for 1 år ad gangen)
 9. Repræsentant for CF Danmark (udpeges af CF Danmark for 1 år ad gangen)
 10. Repræsentant for FT Danmark (udpeges af FT Danmark for 1 år ad gangen)
 11. Atletrepræsentant (udpeges af atletorganisationen for 1 år ad gangen)

Stk. 2   Medlemmer af og faste repræsentanter i hovedbestyrelsen har stemmeret. Hovedbestyrelsen kan associere repræsentanter med møde- og taleret efter behov for op 1 år ad gangen.

Stk. 3   Ansvarsposter til hovedbestyrelsen er altså på valg forskudt i hhv. lige og ulige år (undtaget forbundets første år) således. Bredderepræsentanten er på valg hvert år.

Lige år:

 • Formand 
 • Økonomiansvarlig
 • Eliteansvarlig
 • Uddannelsesansvarlig

Uige år:

 • Næstformand 
 • Eventansvarlig
 • Breddeansvarlig

Stk. 4   Fratræder et repræsentantskabsvalgt hovedbestyrelsesmedlem eller repræsentant mellem to repræsentantskabsmøder, skal hovedbestyrelsen supplere sig selv ved at udpege og indvælge en suppleant. Vedkommende indgår som fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen indtil næste repræsentantskabsmøde, hvor posten skal på valg. Vedkommende betegnes fx. pro tempore økonomiansvarlig, og skal være teknisk valgbar til posten jf. §10, stk. 8.

Stk. 5   Fratræder en udpeget repræsentant i hovedbestyrelsen mellem to repræsentantskabsmøder, skal organisationen repræsentanten repræsenterer udpege en ny inden førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 6   Hovedbestyrelsen har ansvaret på følgende områder:

Stk. 7   Hovedbestyrelsen afholder hvert år mindst fire møder, på tidspunkter som fastsættes af hovedbestyrelsen. Endvidere afholdes møder, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra mindst tre hovedbestyrelsesmedlemmer og/eller -repræsentanter.

Stk. 8   Møderne skal indvarsles med otte dages varsel og med angivelse af dagsorden. Hovedbestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

Stk. 9   På første møde efter repræsentantskabsmødet fastsætter Hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden. Dog indgår faste punkter der i forbundets love er indskrevet altid, medmindre en lovændring vedtaget af repræsentantskabet fjerner dem.

Stk. 10 På Hovedbestyrelsesmedlemmer udarbejdes et referat, hvoraf udskrift tilsendes alle Hovedbestyrelsesmedlemmer snarest efter mødets afholdelse.

Stk. 11 Hovedbestyrelsen kan efter behov, nedsætte midlertidige udvalg og selv udpege formand og næstformand – for at udskille dele af sin opgaveportfølje hertil eller tilføje nye. Sådanne midlertidige udvalg skal, for at blive faste udvalg, vedtages via en lovændring på repræsentantskabsmøder.

Stk. 12 Hovedbestyrelsen står til ansvar overfor repræsentantskabet og bør, ved ikke uopsættelige sager som der er uenighed om i hovedbestyrelsen, og som det med rimelighed kan forventes berør repræsentantskabet, indbringe sagen ved næste repræsentantskabsmøde.

Stk. 13 Valghandlinger internt i Hovedbestyrelsen gennemføres jf. bestemmelserne for valghandlinger ved repræsentantskabsmøder (§11, stk. 10-13), med følgende undtagelser:

 • ’dirigent’ erstattes med ’formand’
 • Valghandlinger i Hovedbestyrelsen kan aldrig gennemføres som hemmelige

§13    Forretningskomité

Stk. 1   Forretningskomitéen udgør en smidig og beslutningsdygtig underenhed af Hovedbestyrelsen, der varetager den daglige drift af FFD. Den udgøres af 3 faste medlemmer fra Hovedbestyrelsen og op til 3, af Hovedbestyrelsen udpegede, øvrige medlemmer:

 • FFD’s Formand
 • FFD’s Næstformand
 • FFD’s økonomiansvarlige
 • op til 3, af Hovedbestyrelsen, udpegede øvrige medlemmer

Stk. 2   Forretningskomitéen har til enhver tid den kompetence der defineres af Hovedbestyrelsen og står til ansvar heroverfor. Komitéen har som sin opgave at varetage den daglige drift af forbundet og at forvalte forbundets økonomi.

Stk. 3   Forbundet tegnes økonomisk af Formand eller Næstformand i forening med Hovedbestyrelsens økonomiansvarlige. Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§14    Faste udvalg

Stk. 1   FFD’s øvrige faste udvalg består af følgende udvalg og har som formænd følgende medlemmer af Hovedbestyrelsen:

 • eventudvalget med den eventansvarlige som formand
 • eliteudvalget med den eliteansvarlige som formand
 • breddeudvalget med den breddeansvarlige som formand og bredderepræsentanten som medlem eller næstformand
 • uddannelsesudvalget med den uddannelsesansvarlige som formand

Stk. 2   Eventudvalget har til opgave at løfte FFD’s opgaver mht. arrangementer.

Stk. 3   Eliteudvalget har til opgave at løfte FFD’s opgaver mht. at fremme sporten, eliteudviklingen og forholdende for eliteudøverne.

Stk. 4   Breddeudvalget har til opgave at løfte FFD’s opgaver mht. bredden, at fremme træningsformen og forholdene for breddeudøverne.

Stk. 5   Uddannelsesudvalget har til opgave at løfte FFD’s opgaver mht. uddannelse og samtænkning af udvikling.

Stk. 6   Næstformænd af faste udvalg udpeges af Hovedbestyrelsen. Det er næstformanden ansvar at videreføre udvalgets arbejde såfremt formanden permanent, eller midlertidigt, fratræder sit valgte hverv i forbundet. Erstatning af formanden, der er en repræsentantskabsvalgt post, gennemføres jf. bestemmelser for dette i §12, stk. 4.

Stk. 7   Øvrige medlemmer af faste udvalg udpeges af formand og næstformand for udvalget.

Stk. 9   Valghandlinger i faste udvalg gennemføres jf. bestemmelserne for valghandlinger ved repræsentantskabsmøder (§11, stk. 10-13), dog erstattes ’dirigent’ med ’formand’.

§15    Regnskab og ekstern revision

Stk. 1   Forbundets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2   Den økonomiansvarlige står for den løbende bogføring.

Stk. 3   Den økonomiansvarlige står for den interne revision, de af repræsentantskabet valgte to revisorer står for ekstern revision.

Stk. 4   Regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger forelægges         repræsentantskabet til godkendelse.

Stk. 5   Valgbare og habile som eksterne revisorer er enhver der ikke er medlem af FFD’s forretningskomité. Hovedbestyrelsen udpeger selv suppleanter til eksterne revisorer såfremt det er nødvendigt.

Særlige bestemmelser

§16    Forbundets opløsning

Stk. 1   Forbundets opløsning kan kun vedtages af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor opløsningen er eneste dagsordenspunkt.

Stk. 2   Mindst to tredjedele af FFD’s repræsentantskab skal være til stede, og der skal være fem sjettedele flertal for forslagets vedtagelse, førend en opløsning kan finde sted. Opnås ikke to tredjedele tilstedeværelse, kan der senest 8 uger efter indkaldes til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor tilstedeværelseskravet frafalder – men flertalskravet bibeholdes.

Stk. 3   Ved opløsning skal FFD’s formue anvendes til fordel for sporten. Bestemmelse om anvendelse skal tages på det nævnte ekstraordinære repræsentantskabsmøde inden der stemmes om opløsning.